ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������������������������� ��������������� ������������������ 4

��������������������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close