අභිධර්මයධාතු ගොඩනැගීම නතර කිරීම

ගොඩනැගීම නතර කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා