අභිධර්මයධාතු රූප ධාතුව

රූප ධාතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා