අභිධර්මයධාතු නාම ධාතුව

නාම ධාතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා