අභිධර්මයධාතු ශක්ති ප්‍රභවය

ශක්ති ප්‍රභවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close