නිවන් මග උප්පත්තිය දැකීම

උප්පත්තිය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා