නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය නිවීමේ සැනසීමේ උරුමය

නිවීමේ සැනසීමේ උරුමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close