නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ‍සෝවාන් ඵලයේ විශේෂත්වය

‍සෝවාන් ඵලයේ විශේෂත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close