නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සිත නිවනේ පිහිටීම

සිත නිවනේ පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close