නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝතාපන්න සමාධිය

සෝතාපන්න සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close