පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ප්‍රභාස්වර චිත්තය

ප්‍රභාස්වර චිත්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close