නිවන් මග බෞද්ධයකු වීමට ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍යය බව

බෞද්ධයකු වීමට ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍යය බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා