නිවන් මග ආදීනව දැක අතහැරීම

ආදීනව දැක අතහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close