නිවන් මග ප්‍රථම යථාර්තය දැකීම

ප්‍රථම යථාර්තය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා