අභිධර්මයධාතු සතර මහා ධාතු

සතර මහා ධාතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා