නිවන් මග එකම සැනසුම නිවීම

එකම සැනසුම නිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close