නිවන් මග මොහොතක් පසා විපරිනාමයට පත්විම

මොහොතක් පසා විපරිනාමයට පත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close