නිවන් මග 12 ආකරයට ධාතු වශයෙන්

12 ආකරයට ධාතු වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close