නිවන් මග චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් සිටීම

චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close