අභිධර්මයධාතු ධාතු සය

ධාතු සය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා