නිවන් මග ඇලීම ගැටීම මුලාවේ ඇත්ත දැකීම

ඇලීම ගැටීම මුලාවේ ඇත්ත දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close