පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම

පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා