නිවන් මග තිසරන සරන ගිය බෞද්ධයා

තිසරන සරන ගිය බෞද්ධයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close