අභිධර්මය ධාතු

ධාතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close