ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කය වචන පාලනය කිරිම

කය වචන පාලනය කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close