ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කයින් වචනයන් සිතින් කරන පව්

කයින් වචනයන් සිතින් කරන පව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close