භාවනාවමෛත්‍රී ප්‍රබෝධ කර්මස්ථාන

ප්‍රබෝධ කර්මස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close