භාවනාවමෛත්‍රී ගුනයන් සිහි කිරිම

ගුනයන් සිහි කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close