අභිධර්මයචිත්තය ඒ ඒ මොහොතේ හට ගන්නා සිත

ඒ ඒ මොහොතේ හට ගන්නා සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close