අභිධර්මයචිත්තය පිරිසිදු චිත්තාවලිය

පිරිසිදු චිත්තාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close