විනය රාත්‍රී පිණ්ඩපාත නොකිරීමේ විනය නිතිය

රාත්‍රී පිණ්ඩපාත නොකිරීමේ විනය නිතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා