දාන කථා දස පුණ්‍ය ක්‍රියා 359

දස පුණ්‍ය ක්‍රියා යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close