අභිධර්මයචිත්තය විඤ්ඤාණ හා චිත්ත හදුනා ගැනීම

විඤ්ඤාණ හා චිත්ත හදුනා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close