භාවනාවමෙත් සිත බුදු දහමේ වටිනාකම

බුදු දහමේ වටිනාකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close