භාවනාවමෙත් සිත මෛත්‍රී චිත්තයේ ප්‍රමාණය

මෛත්‍රී චිත්තයේ ප්‍රමාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close