භාවනාවමෙත් සිත බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා දුක දැරිම

බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා දුක දැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close