භාවනාවමෙත් සිත අති දුර්ලභ රත්න තුන

අති දුර්ලභ රත්න තුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close