භාවනාවමෙත් සිත කලාතුරකින් ලබන අති දුර්ලභ වාසනාව

කලාතුරකින් ලබන අති දුර්ලභ වාසනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close