භාවනාවමෙත් සිත ගුණ මාත්‍රය

ගුණ මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close