භාවනාවමෙත් සිත නිවන මුල්කරන සද්ධා මාත්‍රය

නිවන මුල්කරන සද්ධා මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close