භාවනාවමෙත් සිත පෘතග්ජන ගෝත්‍රය ඉක්මවිම

පෘතග්ජන ගෝත්‍රය ඉක්මවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close