භාවනාවමෙත් සිත දෙමව්පියන්ට වන්දි ගෙවිම

දෙමව්පියන්ට වන්දි ගෙවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close