භාවනාවමෙත් සිත පතුරන මෛත්‍රිය අප්‍රමානයි

පතුරන මෛත්‍රිය අප්‍රමානයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close