භාවනාවමෙත් සිත කරන ලද පව් සීමා සහිතයි ප්‍රමානයි

කරන ලද පව් සීමා සහිතයි ප්‍රමානයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close