භාවනාවමෙත් සිත පව් සිදු වන මුල දස අකුසල්

පව් සිදු වන මුල දස අකුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close