භාවනාවමෙත් සිත සත්වයන්ට කළ අවැඩ අසාධාරන

සත්වයන්ට කළ අවැඩ අසාධාරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close