භාවනාවමෙත් සිත පාප අන්ධකාරය පලවා හැරිම

පාප අන්ධකාරය පලවා හැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close