භාවනාවමෙත් සිත ප්‍රඥා ආලෝකය සහ අවිද්‍යා අන්ධකාරය

ප්‍රඥා ආලෝකය සහ අවිද්‍යා අන්ධකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close