භාවනාවමෙත් සිත ආලෝකයේ ස්වාභාවය සහ අදුර

ආලෝකයේ ස්වාභාවය සහ අදුර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close