භාවනාවමෙත් සිත සංසාරයේ කළ පගා ගැසීම

සංසාරයේ කළ පගා ගැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close